Γραφέας Πεζικού

Ενεργός πολίτης με κουλτούρα Λιμανιού και οχι Σαλονιού!
Πολιτικοποιημένος και ουχί κομματικοποιημένος!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ - ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ BLOGGERS

Kατηγορίες

10Ιούλ

Ο εναλλακτικός τουρισμός ελκύει το τοπικό επενδυτικό ενδιαφέρον…

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φαίνεται  να υπάρχει στην Καβάλα για το πρόγραμμα» Εναλλακτικός Τουρισμός»που αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του Τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού .Ως μορφές εναλλακτικού τουρισμού  θεωρούνται ο πολιτιστικός τουρισμός ,ο θαλάσσιος τουρισμός,ο τουρισμός υγείας και ευεξίας,ο συνεδριακός τουρισμός,κ.ά .Η πράξη αναμένεται να προκηρυχθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου του 2010.Στις επιλέξιμες  επιχειρήσεις περιλαμβάνονται:Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που παρέχουν εναλλακτικά  προϊόντα και υπηρεσίες  τουριστικού ενδιαφέροντος και που λειτουργούν νόμιμα.Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί και οι θυγατρικές τους,αλλά κατ εξαίρεση,και υπό προϋποθέσεις επιτρέπεται να υποβάλλουν επενδυτική  πρόταση δημοτικές επιχειρήσεις,αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες,επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού,επιχειρήσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.Επιμελητήρια,συνεταιρισμοί και ενώσεις συνεταιρισμών,τοπικοί σύλλογοι,ιδρύματα κ.λ.π.
Επιλέξιμα θεωρούνται επενδυτικά σχέδια  υφισταμένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό  χώρο,με προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 15.οοο ευρώ  έως 4οοο.οοο ευρώ και φυσικό αντικείμενο την ανάπτυξη των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων.Κύριοι στόχοι των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν είναι ενδεικτικά :α)Η ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων,β)Η προσωποποίηση και εξατομίκευση της τουριστικής  εμπειρίας ,γ)Η παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες επισκεπτών,δ)Η διαφοροποίηση των παρεχομένων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις μορφές  μαζικού τουρισμού,ε)Η διασύνδεση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών με την τοπική παραγωγή,στ)Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών,φυσικών και πολιτιστικών πόρων,ζ) Η εισαγωγή  καινοτομιών,η)Η ενίσχυση της αειφορίας και η μείωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών  και δραστηριοτήτων,θ)Η διάχυση και ενίσχυση της πιστοποίησης της ποιότητας  σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Οι επιλέξιμες  δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε  περίοδο τριών οικονομικών  ετών και αναφέρονται  αποκλειστικά σε πάγια και άυλα στοιχεία  επένδυσης  καθώς  και σε παροχή  συμβουλών και άλλες υπηρεσίες  και δραστηριότητες  του εξυπηρετούν αποκλειστικά  τις επιλέξιμες ενέργειες.Οι δαπάνες  που ενισχύονται αφορούν προμήθεια  συστημάτων και εξοπλισμού ,διαμόρφωση χώρων  και δημιουργία βοηθητικών  εγκαταστάσεων ,αμοιβές συμβούλων,ενέργειες  προβολής  και επικοινωνίας  κ.λ.π.
Το ύψος της χρηματοδότησης ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού  προϋπολογισμού  του επενδυτικού  σχεδίου,και φτάνει το 40% ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί  και μέσω Τραπεζικού δανεισμού!!!…
Υ/Γ:ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ
Π Η Γ Η
Αναρτήθηκε από Χ Σ ΖΗΣΑΚΗΣ
GRAFEAS  PEZIKOU
http://thema-xronou.blogspot.com
Kavala / gr. 10 .07. 2010